საქართველოს ორგანული კანონი ადამიანთა კეთილდღეობის შესახებ

2011 წელი

მუხლი 1. რეგულირების სფერო:

1.1  საქართველოს ორგანული კანონი ადამიანთა კეთილდღეობის შესახებ არეგულირებს საზოგადოებაში არსებულ მნიშვნელოვან წვრილმან საკითხებს.

1.2  წვრილმან საკითხებში კანონის თანახმად მოიაზრება ის ადმინისტრაციულ- სამოქალაქო ურთიერთობები რომლებიც დაფუძნებულია ადამიანთა კეთილსინდისიერების საფუძველზე.

1.3  ადამიანთა კეთილსინდისიერებაში მოიაზრება ის, რაც ქართველებს არ გაგვაჩნია.

მუხლი 2.საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ქცევის წესები:

2.1  საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დაუშვებელია განისაზღვრებოდეს  ადამიანთა ასაკით თუ ვინ შეიძლება ავიდეს პირველი.

2.2 საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოხუც ბებოებს ეკრძალებათ მოსთხოვონ ახალგაზრდას დაუთმოს მას ადგილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში   მათზე განხორციელებული იქნება სამართლებრივი შეღრენა.

2.3    საქართველოს ორგანული კანონის ადამიანთა კეთილდღეობის შესახებ  2.2 გათვალისწინებულ შემთხევაში ახალგაზრდა, სქესი განუსაზღვრელია, საკუთარი სურვილით წყვეტს დაუთმოს  თუ არა მოხუცს (სქესი აქაც განუსაზღვრელია) მის მიერ დაკავებული ადგილი.

2.4   ახალგაზრდა ვალდებულია ჩაუწიოს ყურსასმენს როდესაც ის უსმენს უგემოვნო მუსიკას (თუნდ გემოვნებიანი იყოს). ყურსასმენის არარსებობის შემთხვევაში ვალდებულია საერთოდ გამორთოს მომღერალი ან/და დამკვრელი  ნივთი.(დამკვრელ/ან მომღერალ ნივთს მიეკუთვნება ყველა ის ქონებრივი სიკეთე რომელიც ხმას გამოსცემს). წინააღმდეგ შემთხვევაში შეწუხებული პირი უფლებამოსილია გადაათხლიშოს ზემო აღნიშნული ხმოვანი ქონებრივი სიკეთე.

2.5 საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დაუშვებელია მძღოლის ან /და მემანქანის მიმართ უშვერი სიტყების გამოყენება.

2.6 ნებისმიერი მოქალაქე ვალდებულია გაუფრთხილდეს მძღოლის ნერვულ სისტემას. მემანქანეს მაინც არ ესმის და აიტანს.

2.7 თავის მხრივ მძღოლი ვალდებულია ყველა კარი გაუღოს მგზავრს, როგორც ჩასვლისას ასევე ამოსვლისას. კანონი არ ითვალისწინებს სულიერ კარებს, გულის კარს და ა.შ.

2.8 საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისას მგზავრები ვალდებულნი არიან   კომპაქტურად დადგნენ რათა ხელი არ შეუშალონ მგზავრთა  გადაადგილებას ავტობუსიდან  გაჩერებებზე.

მუხლი 3. ქუჩაში ქცევის წესები ფეხით მოარულთათვის:

3.1 ქუჩაში გადაადგილების დროს გამვლელს სასტიკად ეკრძალება გადაფურთხება და ნებისმიერი მსგავსი ქმედება, წინააღმდეგ შემთხვევში კანონი ითვალისწინებს პირდაპირ სადამსჯელო ღონისძიებებს

3.1.1 მოკრძალებულად გადაფურთხება დაისჯება 10  ლარით (GEL)

3.1.2 მონდომებით გადაფურთხება დაისჯება 20  ლარით (GEL)

3.1.3 ქმედების ჯიუტად განმეორებისას გადამფურთხებელი ვალდებულია აწმინდოს ან/და ალოკოს საკუთარი ნამოქმედარი.

3.2 პირებს სასტიკად ეკრძალებათ მოფარებულ ადგილებში მოშარდვა. ამისათვის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებში გამოყოფილია სპეციალური დაწესებულება საკმაოდ დიდი წარწერით.

3.2.1 ამ კანონის 3.2 მუხლის დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევი პირი დაისაჯოს ნამოქმედარ ტერიტორიაზე დატოვებით 12 საათის განმავლობაში, მისი მოწესრიგების მიზნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონი უშვებს დასაჭურისების პრეცედენტს.

3.3 პირებს რომლებიც ქუჩაში ფეხით გადაადგილდებიან უფლება აქვთ ისაუბრონ განუსაზღვრელი სიმაღლის ბგერებით დანუსაზღვრელ კილოზე. პირი რომელიც ყურადღებას გაამახვილებს ხმამაღლა მოსაუბრის მიმართ დაისჯება მისი მოსმენით.

3.4. დაუშვებელია ქუჩაში სიმღერა მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც სმენის არსებობა ყურის არსებობასთან არის გაიგივებული… წინააღმდეგ შემთხვევაში დამრღვევი პირი დაისჯება 24 საათის განმავლობაში საკუთარი ჩანაწერის უწყვეტად მოსმენით.

3.5. გამვლელ პირს/ პირებს უფლება აქვთ იცინონ რამდენიც გაუხარდებათ მაგრამ გონივრული ვადით.

მუხლი 4 სულიერი მდგომარეობის  კონტროლის წესი:

4.1 პირებს ეკრძალებათ მოწყენილი ან ზედმეტად ბედნიერი სახეებით გადაადგილება.

4.2 ადამიანთა გაუთავებელი წუწუნის შემთხვევაში კანონი აწესებს შესაბამის სასჯელს

4.2.1. მწუწუნებლის მიერ  წუწუნი 1 სამუშაო დღე განუწყვეტლივ შეიძლება დაიგნორდეს.

4.2.2.  მწუწუნებლის მიერ წუწუნი 7 სამუშაო დღე შეიძლება გაიკიცხოს.

4.2.3.  მწუწუნებლის მიერ წუწუნი მთელი ცხოვრება – ამ შემთხვევაში კანონი პირებს უფლებას აძლევს საკუთარი ძალებით მოუღონ ბოლო მწუწუნებელს.

მუხლი 5 გამომეტყველება:

მოქალაქენი ვალდებულნი არიან ჰქონდეთ დამშვიდებული და დაწყნარებული გამომეტყველება. კანონი კრძალავს შემდეგ სიტყვებს „მეჩქარება“, „ვაგვიანებ“, „არ მცალია“ და ა.შ.

მუხლი 6 ყმაწვილთა ქცევის წესები:

6.1  მამრობითი სქესის მქონე ყმაწვილს(ვაჟი) უფლება აქვს უარი უთხრას მდედრობითი სქესის ყმაწვილს(გოგონა) ახირებულ თხოვნაზე სახლამდე ან /და სხვა დაწესებულებამდე მიცილებაზე.

6.2  კანონის თანახმად ვაჟებს სასტიკად ეკრძალებათ თანმხლები გოგონას გოგოური ჩანთის ტარება. გოგოურ ჩანთაში კანონი მოიაზრებს თვლებით ფუშფუშებითა და სხვა მსგავსი უბედურებებით მორთულ ხელჩანთას, რომელიც წარმოადგენდა გოგონას უბრალოდ აქსესუარს.

6.3 ვაჟებს(გოგონებს) უფლება აქვს არ გადაუხადონ მგზავრობის საფასური თანმხლებ პირებს.

6.4 წყვილებს ეკრძალებათ 20 სანტიმეტრზე ახლოს მიუახლოვდნენ ერთმანეთს მაშინ როდესაც ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსს აღწევს.კანონი დისპოზიციურია მხოლოდ იმ შემთხვევში თუ წვილთაგან რომელიმეს ესაჭიროება ამბულატორიული დახმარება.

6.5 ფიზიკურ პირებს უფლება აქვთ ფეხი შემოდონ მაგიდაზე მერხზე ან/და ფანჯრის რაფაზე თუ ამის საშუალებას ფეხის სიგრძე იძლევა , რათა კომფორტულად იგრძნონ თავი.

მუხლი 7 ხანშიშესულთა ქცევი წესები:

ხანშიშესულებს უფლება აქვთ ისაუბრონ რამდენიც გაუხარდებთ იმაზე თუ რა თაობა მოდის და მიდის… საუბრით ვერაფერს შეცვლიან და გულის მოფხანა ვის რას უშავებს.

მუხლი 8 დასკვნითი დებილობები და შენიშვნები:

8.1 კანონი აწესრიგებს მასში განსაზღვრულ ყოველ ქმედებას და სხვა ქმედებებსაც რომელიც არ არის გაწერილი და რომლებიც შეადგენენ საზოგადოებაში ჰარმონიის დამკვიდრების უმთავრეს პირობას.

შენიშვნა:#1

მწუწუნებლის მაგივრად გამოიყენება წუწუნა, რომელსაც კანონის ტექსტი, სამართლებრივი ტერმინოლოგია და ნორმალური ადამიანები არ აღიარებენ.

შენიშვნა: #2

დასკვნითი დებილობების ნაცვლად უნდა იყოს დასკვნითი დებულებები მაგრამ კანონშემოქმედი სულ ვვოცნებობდი რომელიმე კანონის ან/და მსგავსი დოკუმენტის დებულებები ასეთი სახით დაეწერა ვინმეს.

კანონშემოქმედი ანია ვაშალომიძე 2011წ.

Advertisements